Father’s Day – June 21, 2020

Happy Father’s Day!

 1. We’re talking about the fathers today.
 2. I’ve had a lot of people wish that they had a Dad like mine. He’s awesome! But you know what? You can! Everyone listening to this right now can have a father who is even better than my Dad.
 3. The role of the father is extremely powerful in society.
 4. VIDEO: Derek Redmond’s Inspirational Race
  • Many people don’t remember who won that race, but they remember the support and love of that father toward his son.
 5. Colossians 3:18-21 The Christian Home 18 Wives, submit to your own husbands, as is fitting in the Lord. 19 Husbands, love your wives and do not be bitter toward them. 20 Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. 21 Fathers, do not provoke your children, lest they become discouraged.
 6. Message to Fathers
  • Your voice is more powerful than you realize.
  • To Dads who feel they’ve done poorly… It’s never too late to improve and grow. Plus just because you feel you’ve done poorly doesn’t mean you have.
  • To young Dad’s – Take cues from older men who have done it right.
  • Please be willing to “adopt” kids that are not your own.
 7. Message to Wives
  • Your encouragement and support is huge for men.
  • Showing appreciation. For > Providing Money> Food > Safety > For leading even when it’s hard etc.
  • God designed men to be the head of the household. Please let them do that and help them to do that. Ephesians 5:24
  • Poll: women said, “I would like him to know that he is my hero.” Don’t wait to say it.
 8. Message to Sons
  • Supportive Dads – be extremely grateful.
  • Absent or abusive Dads
   • Story of a guy who’s Dad would hold him under the water until he would breathe in…then give him mouth to mouth resuscitation and tell him, “I am the one that gives you life boy.” Some of you might relate more to this boy.
  • Forgive your earthly Dad and find your heavenly father as the perfect Father.
  • Find a godly man on earth who can be a father type figure.
  • Be thankful. In everything give thanks. This is the will of God.
 9. Message to Daughters
  • Abusive Dads
   • They say 1 in 9 girls is abused physically before the age of 18 now. Many times that’s by a close family member.
   • There is hope for broken or bleeding relationships.
   • One of my Friends was feeling like her Dad was way too over the top. Like, he’s kinda crazy and embarrassing to her sometimes. But she felt like God said to her, “I gave you the right Dad. He’s the right Dad for you.”
   • Pray for your Dad.
   • Get your Identity from your heavenly father.
   • FOR EVERYONE: don’t get your identity from what your Dad did or didn’t do for you. You have a new Dad now. Rather than saying, “Well I’m this way because my Dad was this way.” Or, “I have a temper because my Grandfather had a temper” walk in what God gave you. For example, “I’m full of forgiveness because that’s the way MY DAD is.” “I’m full of patience because that’s what MY DAD is like”
  • Supportive Dads
   • You are blessed if you have one
 10. Conclusion: Whether we realize it or not, everybody is deeply affected by their relationship with their Dads. Unfortunately, Fathers are human so they will fail to meet our expectations at some point in some way. Let’s be grateful that ultimately “Everyone who is in Christ has a new father” who will never leave us, and never stop loving us.

And again, if you have a father that loves you. Please remember to give him some extra love today!!!!

 1. Pinag-uusapan natin ang patungkol sa mga ama ngayon.
 2. Maraming tao na ang nagsabi sa akin na sana mayroon silang katulad ng Tatay ko. Siya’y talagang nakakamangha! Pero alam niyo ba? Maaari! Ang lahat ng nakikinig ngayon ay maaaring magkaroon ng ama na mas mainam pa sa aking Tatay.
 3. Ang papel ng mga ama ay napaka-makapangyarihan sa ating lipunan.
 4. VIDEO: Derek Redmond’s Inspirational Race
  • Maraming tao ang hindi na maalala kung sino ang nanalo sa takbuhing iyon pero naaalala nila ang suporta at pag-ibig ng amang iyon sa kanyang anak.
 5. Colosas 3:18-21 18 Mga babae, magpasakop kayo sa asawa nʼyo, dahil iyan ang nararapat gawin bilang mananampalataya sa Panginoon. 19 Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag ninyo silang pagmamalupitan. 20 Mga anak, sundin ninyo ang mga magulang nʼyo sa lahat ng bagay, dahil kalugod-lugod ito sa Panginoon. 21 Mga magulang, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob ng mga anak nʼyo para hindi sila panghinaan ng loob.
 6. Mensahe sa mga Ama
  • Ang inyong tinig ay mas makapangyarihan higit pa sa iyong inaakala.
  • Sa mga Tatay na pakiramdam ninyo ay hindi kayo magaling… Hindi pa huli ang lahat upang magkaroon ng pagbabago at lumago. At hindi dahil nakaramdam kayo na hindi kayo magaling, ibig sabihin na kayo nga ay ganoon.
  • Sa mga baguhan pa lamang na Tatay – Tingnan ninyo ang mga matatandang lalaki na gumawa ng tama.
  • Maging bukal sa loob na “umampon” ng mga bata na hindi sa inyo. Ibig sabihi’y maging ama sa ibang mga tao.
 7. Mensahe sa mga Asawang Babae
  • Ang inyong pagpapalakas ng loob at suporta ay napakahalaga para sa mga lalaki.
  • Pagpapakita ng pagpapahalaga para sa pagbibigay ng pera, pagkain, kaligtasan at pangunguna kahit na mahirap, atbp.
  • Dinisenyo ng Diyos ang mga lalaki bilang ulo ng sambahayan. Hayaang gawin nila ito at tulungan silang magawa ito. Efeso 5:24
  • Poll: sabi ng mga kababaihan, “Gusto kong malaman niya na siya ang aking bayani.” Sabihin na ito agad.
 8. Mensahe sa mga Anak na Lalaki
  • Kung may mga Ama kayong sumusuporta palagi – maging mapagpasalamat.
  • Kawalan o mapang-abusong mga Tatay
   • Kwento patungkol sa isang tatay na ilulubog niya ang kanyang anak sa tubig hanggang sa hindi na humihinga…pagkatapos ay  hihingahan niya at sasabihin sa kanyang, “Ako ang nagbigay sa’yo ng buhay bata.” Maaaring ang ilan sa inyo ay maiuugnay ang inyong buhay katulad sa batang lalaki na ito.
 • Patawarin ang inyong Ama dito sa lupa at hayaan ang iyong Amang nasa langit bilang perpektong ama.
 • Humanap ng isang maka-diyos na lalaki na maaaring maging huwaran ng pagiging mabuting ama.
 • Maging mapagpasalamat. Magpasalamat sa lahat ng bagay. Ito ang kalooban ng Diyos.
 1. Mensahe sa mga Anak na Babae
  • Mapang-abusong Ama
   • Sabi nila, isa sa bawat siyam na babae ay inabuso sa pisikal bago pa man ang edad na labing-walo. Kadalasan ito ay mula mismo sa malapit na kapamilya o miyembro ng pamilya.
   • Mayroong pag-asa sa wasak at tila hindi na maayos na relasyon.
   • Isa sa mga kaibigan ko minsan ang pakiramdam niya ay sumusobra na ang kanyang Tatay.  Na tila ba nakakahiya na minsan. Ngunit naramdaman Niyang sinasabi ng Diyos sa kanya, “Ibinigay ko sa’yo ang tamang Ama. Siya ang tamang Ama para sa’yo.”
   • Ipanalangin ang iyong Ama.
   • Kunin mo ang pagkakakilanlan sa iyong Amang nasa langit
   • PARA SA LAHAT: huwag mong kunin ang iyong pagkakakilanlan sa ginawa o hindi ginawa ng iyong Tatay para sa iyo. Mayroon ka ng bagong Ama ngayon. Sa halip na sabihing, “Ganito ako dahil sa ganito ang tatay ko.” O kaya’y, “Mainitin ang ulo ko dahil ganito rin ang aking Lolo” lumakad ka kung ano ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Halimbawa, “Puno ako ng pagpapatawad dahil gayundin ang AKING TATAY.” “Marami akong pasensya dahil gayundin ang AKING AMA.”
 2. Mga Mapagsuportang Ama
  • Ikaw ay pinagpala kung mayroon ka nito

Konklusyon: Mapagtanto man natin o hindi, lahat tayo ay talagang apektado sa relasyon natin sa ating mga Tatay. Sa kasamaang palad, ang ating mga Ama ay mga tao at sila’y mabibigo upang matupad ang ating mga inaasahan sa kanila. Tayo’y maging mapagpasalamat na “Ang bawat na kay Cristo ay may bagong Ama” na hindi tayo iiwan, at hindi tumitigil sa pagmamahal sa atin.

 • Muli, kung mayroon kang tatay na nagmamahal sa’yo… Alalahanin mong bigyan siya ng dagdag pang pagmamahal ngayong araw!!!

This is a paragraph block inside a tab. Change this and/or add new blocks inside this tab!

Derek Redmond

Ashley Marina

Leave a Comment