JESUS IS OUR HELPER! – August 2, 2020

God is our help!

Hebrews 13:5, 6 …For He Himself has said, “I will never leave you nor forsake you.”So we may boldly say:“ The Lord is my HELPER; I will not fear. What can man do to me?”

Psalm 54:4 – Behold, God is my helper; The Lord is with those who uphold my life.

WE NEED TO REALIZE GOD IS OUR HELP!

 • THE LORD JESUS IS MY HELPER, WHO IS ALWAYS AT MY SIDE!
 • Psalm 118:6 – The Lord is on my side; I will not fear. What can man do to me?
 • 2 Chronicles 32:8 With him is an arm of flesh; but with us is the Lord our God, to help us  and to fight our battles.” And the people were strengthened by the words of Hezekiah king of Judah.
 • We all need help in times of trouble. We can’t find real help unless we look to God. We need to cry out to Him and look to Him for our help.

THE LORD IS A VERY PRESENT HELP!

 • HELP is on the way!
 • Psalm 46:1 – “God is our refuge and strength, a very present help in trouble.” We need to expect  God’s help in times of trouble!

(Is. 50:9; Psalm 63:7; Is. 43:1-3)

OUR HELP COMES FROM THE LORD!

 • Psalm 121:1-2 “I will lift mine eyes to the hills- from whence comes my help? My help comes from the Lord, who made heaven and the earth.”
 • Psalm 124:8 Our help is in the name of the Lord, Who made heaven and earth.
 • Isaiah 41:10, 13 – Fear not, for I am with you; be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, 13 Yes, I will help you, I will uphold you with My righteous right hand. For I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, ‘Fear not, I will help you.

HELP IN TIME OF NEED

 • There is help with comfort in times of loneliness! (Ps. 23; Is. 41:10; Heb. 13:5, 6)
 • There is help with comfort in times of sorrow. (Romans 8:26-28)
 • There is help with relief in times of suffering! (2 Cor. 12:8-10; Heb. 12:3-13)
 • There is help with relief in times of decisions. (James 1:5-6, Prov. 3:5-6)
 • There is help with protection in times of danger (Ps. 91; Ps. 121)
 • There is help with courage in times of fear! (Hebrews 13:5-6; Eph. 6:10-18)
 • There is help with peace in times of turmoil! (Is. 26:3-4; Phil. 4:6-7)
 • REST IN TIMES OF WEARINESS! (Matt. 11:28-29; Ps. 23)
 • STRENGTH IN TIMES OF TEMPTATION! (James 1:12-16; I Cor. 10:6-13)
 • PROVISION IN TIMES OF LACK! (Phil. 4:19)

PRAY TO THE  LORD WHO IS OUR SOURCE OF HELP IN TIMES OF NEED!

 • Hebrews 4:16 – Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need.
 • Psalm 44:26 Arise for our help, and redeem us for Your mercies’ sake.
 • Psalm 27:9 Do not hide Your face from me; Do not turn Your servant away in anger; You have been my help; Do not leave me nor forsake me, O God of my salvation.

GOD HAS THE POWER TO HELP!!

 • 2 Chronicles 25:8 But if you go, be gone! Be strong in battle! Even so, God shall make you fall before the enemy; for God has power to help and to overthrow.”

HELP PROVIDED WHEN ASK FOR

 • Matthew 15:25 – Then she came and worshiped Him, saying, “Lord, help me!”
 • Mark 9:24 – Immediately the father of the child cried out and said with tears, “Lord, I believe; help my unbelief!”
 • Matthew 18:19 – (Jesus promises answers to prayer)
 • Matthew 14:28-33 – (Peter walking on the water – starting to sink and he cried out “Lord save me”)
 • Matthew 15:32-39 – (Loaves and fishes multiplied)
 • John 16:24 Until now you have asked nothing in My name. Ask, and you will receive, that your joy may be full.
 • Luke 11:9 So I say to you, ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you.
 • Nobody can help you like Jesus can.
 • Our help is in the Name of the Lord! Ps. 124:8; Romans 10:13

WHY WILL GOD HELP US?

 • BECAUSE WE ARE HIS CHILD (2 Chronicles 7:11-22; 2nd Kings 6:15-17)
 • BECAUSE HE IS MERCIFUL (Luke 1:54)
 • Help is just a breath away.
 • Is anyone in trouble today? Just call on the name of the Lord. He is a very present HELP in time of trouble.
 • Help is on the way if your lost today-He can save you
 • Help is on the way if your bound up and chained- He can deliver you
 • If you are sinking in the muck of circumstances and situations -He can rescue you
 • If you are tired, weak, and worn- He can strengthen you. HELP is on the WAY!
 • Are you broken-hearted today? He can mend your broken heart and put all the pieces back.
 • Sickness in the mind in the body or in the emotions- He can help heal you
 • Have you lost your kids have they gone their own way? He can help you get your kids back
 • Is your relationship on the rocks and need help? I have good news for you! HELP is on the way! He can help restore that relationship
 • HELP is on the way for any situation you have today.
 • All you have to do is call.
 • He can do anything!

CONCLUSION: The Lord is our help in times of need. Let’s never forget that. Let’s remember to always acknowledge His merciful help with heartfelt thanksgiving and praise!!!

This is a paragraph block inside a tab. Change this and/or add new blocks inside this tab!

Hebrews 13:5, 6 …For He Himself has said, “I will never leave you nor forsake you.”So we may boldly say:“ The Lord is my HELPER; I will not fear. What can man do to me?”

…Sapagkat sinabi ng Diyos, “Hindi kita iiwan ni pababayaan man.” Kaya’t malakas ang loob nating masasabi,“ Ang Panginoon ang TUMUTULONG sa akin, hindi ako matatakot.  Ano ang magagawa sa akin ng tao?”

Psalm 54:4 – Behold, God is my helper; The Lord is with those who uphold my life.

Batid kong ang Diyos ang siyang tutulong, tagapagsanggalang ko, aking Panginoon.

WE NEED TO REALIZE GOD IS OUR HELP!

 • THE LORD JESUS IS MY HELPER, WHO IS ALWAYS AT MY SIDE!
 • Psalm 118:6 – The Lord is on my side; I will not fear. What can man do to me?

Kung itong si Yahweh ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking darating.

 • 2 Chronicles 32:8 With him is an arm of flesh; but with us is the Lord our God, to help us  and to fight our battles.” And the people were strengthened by the words of Hezekiah king of Judah.

Nasa tao ang kanyang lakas samantalang nasa panig natin ang ating Diyos na si Yahweh. Tutulungan niya tayo at ipaglalaban.” Sa sinabing ito ni Haring Ezequias, nabuhayan ng loob ang mga tao.

 • We all need help in times of trouble. We can’t find real help unless we look to God. We need to cry out to Him and look to Him for our help.

Lahat ay kailangan ng tulong sa oras ng problema. Hindi tayo makakasumpong ng tunay na tulong maliban kung tayo’y tumawag sa Diyos. Tayo’y kailangang tumawag at humiling ng tulong mula sa Kanya.

THE LORD IS A VERY PRESENT HELP!

 • HELP is on the way!
 • Psalm 46:1 – “God is our refuge and strength, a very present help in trouble.” We need to expect  God’s help in times of trouble!

Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. “Tayo’y kailangang umasa sa tulong ng Diyos sa oras ng problema!

(Is. 50:9; Psalm 63:7; Is. 43:1-3)

OUR HELP COMES FROM THE LORD!

 • Psalm 121:1-2 “I will lift mine eyes to the hills- from whence comes my help? My help comes from the Lord, who made heaven and the earth.”

“Do’n sa mga burol, ako’y napatingin— sasaklolo sa akin, saan manggagaling? Ang hangad kong tulong, kay Yahweh magmumula,  sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa.

 • Psalm 124:8 Our help is in the name of the Lord, Who made heaven and earth.

Tulong nating kailangan ay kay Yahweh nagmumula, pagkat itong lupa’t langit tanging Siya ang lumikha.

 • Isaiah 41:10, 13 – Fear not, for I am with you; be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, 13 Yes, I will help you, I will uphold you with My righteous right hand. For I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, ‘Fear not, I will help you.

Ako’y sasaiyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. 13 Ako si Yahweh na inyong Diyos, ang magpapalakas sa inyo.Ako ang nagsasabi, ‘Huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo.’”

HELP IN TIME OF NEED

 • There is help with comfort in times of loneliness! (Ps.23; Is. 41:10; Heb. 13:5, 6)
 • There is help with comfort in times of sorrow. (Romans 8:26-28)
 • There is help with relief in times of suffering! (2 Cor. 12:8-10; Heb. 12:3-13)
 • There is help with relief in times of decisions. (James 1:5-6, Prov. 3:5-6)
 • There is help with protection in times of danger (Ps. 91; Ps. 121)
 • There is help with courage in times of fear! (Hebrews 13:5-6; Eph. 6:10-18)
 • There is help with peace in times of turmoil! (Is. 26:3-4; Phil. 4:6-7)
 • REST IN TIMES OF WEARINESS! (Matt. 11:28-29; Ps. 23)
 • STRENGTH IN TIMES OF TEMPTATION! (James 1:12-16; I Cor. 10:6-13)
 • PROVISION IN TIMES OF LACK! (Phil. 4:19)

PRAY TO THE  LORD WHO IS OUR SOURCE OF HELP IN TIMES OF NEED!

 • Hebrews 4:16 – Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need.

Kaya’t huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan.

 • Psalm 44:26 Arise for our help, and redeem us for Your mercies’ sake.

Bumangon ka at tumulong, kami ngayon ay iligtas, dahilan sa pag-ibig mong kailanma’y di kukupas!

 • Psalm 27:9 Do not hide Your face from me; Do not turn Your servant away in anger; You have been my help; Do not leave me nor forsake me, O God of my salvation.

Huwag Nʼyo po akong pagtaguan! Ako na alipin Nʼyo ay huwag Nʼyong itakwil dahil sa inyong galit. Kayo na laging tumutulong sa akin, huwag Nʼyo akong iwanan at pabayaan, O Diyos na aking Tagapagligtas.

GOD HAS THE POWER TO HELP!!

 • 2 Chronicles 25:8 But if you go, be gone! Be strong in battle! Even so, God shall make you fall before the enemy; for God has power to help and to overthrow.”

Kung pasasamahin nʼyo po sila sa labanan, matatalo kayo kahit makipaglaban pa kayo nang mabuti. Ang Diyos lang ang makapagpapanalo o makapagpapatalo sa inyo.”

HELP PROVIDED WHEN ASK FOR

 • Matthew 15:25 – Then she came and worshiped Him, saying, “Lord, help me!”

Pero lumapit pa ang babae kay Jesus at lumuhod sa harap Niya, at sinabi, “Panginoon, tulungan Nʼyo po ako.”

 • Mark 9:24 – Immediately the father of the child cried out and said with tears, “Lord, I believe; help my unbelief!”

Pagdaka’y sumigaw ang ama ng bata, at sinabi, Nananampalataya ako; tulungan Mo ang kakulangan ko ng pananampalataya.

 • Matthew 18:19 – (Jesus promises answers to prayer)

(Nangako si Jesus ng mga katugunan sa panalangin)

 • Matthew 14:28-33 – (Peter walking on the water – starting to sink and he cried out “Lord save me”)

(Naglakad sa tubig si Pedro – napansing malakas ang hangin, natakot siya at sumigaw “Panginoon, iligtas N’yo ko”)

 • Matthew 15:32-39 – (Loaves and fishes multiplied)

(Dumami ang tinapay at malilit na isda)

 • John 16:24 Until now you have asked nothing in My name. Ask, and you will receive, that your joy may be full.

Hanggang ngayo’y wala pa kayong hinihingi sa kanya sa aking pangalan. Humingi kayo, at kayo’y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan.”

 • Luke 11:9 So I say to you, ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you.

Kaya’t sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo’y bibigyan; humanap kayo at kayo’y makakatagpo; kumatok kayo at kayo’y pagbubuksan.

 • Nobody can help you like Jesus can.
 • Our help is in the Name of the Lord! Ps. 124:8; Romans 10:13

WHY WILL GOD HELP US?

 • BECAUSE WE ARE HIS CHILD (2 Chronicles 7:11-22; 2nd Kings 6:15-17)
 • BECAUSE HE IS MERCIFUL (Luke 1:54)
 • Help is just a breath away.
 • Is anyone in trouble today? Just call on the name of the Lord. He is a very present HELP in time of trouble.
 • Help is on the way if your lost today-He can save you
 • Help is on the way if your bound up and chained- He can deliver you
 • If you are sinking in the muck of circumstances and situations -He can rescue you
 • If you are tired, weak and worn- He can strengthen you. HELP is on the WAY!
 • Are you broken-hearted today? He can mend your broken heart and put all the pieces back.
 • Sickness in the mind in the body or in the emotions- He can help heal you
 • Have you lost your kids have they gone their own way? He can help you get your kids back
 • Is your relationship on the rocks and need help? I have good news for you! HELP is on the way! He can help restore that relationship
 • HELP is on the way for any situation you have today.
 • All you have to do is call.
 • He can do anything!

CONCLUSION: The Lord is our help in times of need. Let’s never forget that. Let’s remember to always acknowledge His merciful help with heartfelt thanksgiving and praise!!!

Leave a Comment