SHAPED FOR SERVING GOD – JUNE 05, 2022

You are here because of an essential task!

1 CORINTHIANS 3:5-6 (TEV) – “We are simply God’s servants… Each one of us does the work which the Lord gave him to do. I planted the seed, Apollos watered the plant, but it was God who made the plant grow.” We when we faithfully do our best in serving the Lord the Lord blesses and gives the increase.

EPHESIANS 2:10 (LB) – It is God himself who has made us what we are and given us new lives from Christ Jesus; and long ages ago he planned that we should spend these lives in helping others.

JOHN 17:4 (MSG.) – I glorified you on earth By completing down to the last detail What you assigned me to do.

YOU ARE HERE BECAUSE OF AN ESSENTIAL TASK

A. YOU WERE CREATED TO SERVE GOD

 • PSALMS 139:13, 14, 1613 For You formed my inward parts; You covered me in my mother’s womb. 14 I will praise You, for I am fearfully and wonderfully made; Marvelous are Your works, And that my soul knows very well. 16 Your eyes saw my substance, being yet unformed. And in Your book they all were written, The days fashioned for me, When as yet there were none of them.
 • 1 PETER 4:10 – As each one has received a gift, minister it to one another, as good stewards of the manifold grace of God.
 • 1 CORINTHIANS 12:4-64 There are diversities of gifts, but the same Spirit. 5 There are differences of ministries, but the same Lord. 6 And there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all.

B. YOU ARE SAVED TO SERVE GOD

 • ROMANS 12:4-8;4 For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function, 5 so we, being many, are one body in Christ, and individually members of one another. 6 Having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them: if prophecy, let us prophesy in proportion to our faith; 7 or ministry, let us use it in our ministering; he who teaches, in teaching; 8 he who exhorts, in exhortation; he who gives, with liberality; he who leads, with diligence; he who shows mercy, with cheerfulness.
 • 1 CORINTHIANS 12; EPHESIANS 4:8-15
 • 1 CORINTHIANS 7:7 – For I wish that all men were even as I myself. But each one has his own gift from God, one in this manner and another in that.
 • 1 CORINTHIANS 2:14 – But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him; nor can he know them, because they are spiritually discerned.
 • 1 CORINTHIANS 6:19-20 19 Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? 20 For you were bought at a price; therefore glorify God in your body [a]and in your spirit, which are God’s.
 • ROMANS 12:1 – I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service.
 • 1 JOHN 3:14-16 14 We know that we have passed from death to life, because we love the brethren. He who does not love [a]his brother abides in death. 15 Whoever hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him.
 • The Outworking of Love 16 By this we know love, because He laid down His life for us. And we also ought to lay down our lives for the brethren.
 • ‟A SAVED HEART IS ONE THAT WANTS TO SERVE”

C. YOU ARE CALLED TO SERVE GOD

 • 1 PETER 2:9-10 9 But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light; 10 who once were not a people but are now the people of God, who had not obtained mercy but now have obtained mercy.
 • ‟YOUR SERVICE IS DESPERATELY NEEDED IN THE BODY OF CHRIST”

D. YOU ARE COMMANDED TO SERVE GOD

 • MATTHEW 20:28 – just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many.”
 • What does it mean to serve like Jesus?
 • Serving like Jesus Means Being Available
 • “Don’t tell your neighbors to come back tomorrow if you can help today.” – Proverbs 3:28 
 • Serving like Jesus means being faithful.
 • 1 CORINTHIANS 4:2 – The one thing required of servants is that they be faithful.
 • WHAT KEEPS US FROM BEING AVAILABLE?
  • Self-centeredness
   • PHILIPPIANS. 2:4 – Don’t look out only for your own interests, but take an interest in others, too
  • B. Materialism
   • LUKE 16:13  “No servant can serve two masters. You cannot serve both God and money.
  • Perfectionism
   • “If you wait for perfect conditions, you’ll never get anything done.” – ECCLESIASTES 11:4 (LB)

For Christians, service is not optional, something to be tacked onto our schedules if we can spare time.

IT IS THE HEART OF THE CHRISTIAN LIFE!

 • ROMANS 14:12 – Every one of us, then, will have to give an account to God.

1 CORINTO 3:5-6 (TEV) – Sino ba si Apolos at sino si Pablo? Kami’y mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Cristo. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon… 6 Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago.

EFESO 2:10 (LB) – Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Cristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin.

JUAN 17:4 (MSG.) – Inihayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian; natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin.

IKAW AY NANDITO DAHIL SA ESESYAL NA GAWAIN!

A.IKAW AY NILIKHA UPANG MAGLINGKOD SA DIYOS!

 • MGA AWIT 139:13, 14, 16 – Ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha, sa tiyan ng aking ina’y hinugis mo akong bata. 14 Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan, ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay; sa loob ng aking puso, lahat ito’y nakikintal. 16 Ako’y iyong nakita na, hindi pa man isinilang, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay; pagkat ito’y nakatitik sa aklat mo na talaan, matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam.
 • 1 PEDRO 4:10 – Bilang mabubuting katiwala ng iba’t ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo.
 • 1 CORINTO 12:4-64 Iba’t iba ang mga espirituwal na kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritung nagkakaloob ng mga ito. 5 Iba’t iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. 6 Iba’t iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon.

B.IKAW AY NILIGTAS UPANG MAGLINGKOD SA DIYOS!

 • ROMA 12:4-8;4 Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, 5 gayundin naman, kahit na tayo’y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Cristo, at tayong lahat ay bahagi ng isa’t isa. 6 Tumanggap tayo ng iba’t ibang kaloob ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, kaya’t gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. 7 Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo.
 • 1 CORINTO 12; EPHESIANS 4:8-15
 • 1 CORINTO 7:7 – Sa kaharian, mayroon kang lugar, layunin, papel, at tungkulin na data gampanan.
 • 1 CORINTO 2:14 – Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espirituwal ay mauunawaan lamang sa paraang espirituwal…
 • 1 CORINTO 6:19-20 19 Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan; 20 sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya’t gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos;
 • ROMA 12:1 – Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako’y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos.
 • 1 JUAN 3:14-16 14 Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Dito natin nalalaman ang pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya’t dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid.
 • ‟A SAVED HEART IS ONE THAT WANTS TO SERVE”

C.IKAW AY TINAWAG UPANG MAGLINGKOD SA DIYOS!!!

 • 1 PEDRO 2:9-10 – Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan… “10 Kayo’y hindi bayan ng Diyos noon; ngunit ngayon, kayo’y bayang hinirang niya. Noon ay hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayo’y tumanggap na kayo ng kanyang habag.
 • ‟YOUR SERVICE IS DESPERATELY NEEDED IN THE BODY OF CHRIST”

D.IKAW AY INUUTUSANG MAGLINGKOD SA DIYOS!

 • MATEO 20:28 – Sapagkat maging ang Anak ng Tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami.”
 • What does it mean to serve like Jesus?
 • Serving like Jesus Means Being Available
 • “Don’t tell your neighbors to come back tomorrow if you can help today.” – KAWIKAAN 3:28 
 • Serving like Jesus means being faithful.
 • 1 CORINTO 4:2 – The one thing required of servants is that they be faithful.
 • WHAT KEEPS US FROM BEING AVAILABLE?
  • Self-centeredness
   • FILIPOS 2:4 – Don’t look out only for your own interests, but take an interest in others, too
   B. Materialism
   • LUCAS 16:13  “No servant can serve two masters. You cannot serve both God and money.
  • Perfectionism
   • “If you wait for perfect conditions, you’ll never get anything done.” – MANGANGARAL 11:4 (LB)

For Christians, service is not optional, something to be tacked onto our schedules if we can spare time.

IT IS THE HEART OF THE CHRISTIAN LIFE!

 • ROMA 14:12 – Every one of us, then, will have to give an account to God.

Leave a Comment