PSALMS 91 PART 3 “SHIELD OF PROTECTION” – JULY 24, 2022

God’s angels are watching over you and me!

I. SHIELD OF PROTECTION

 • Protection is needed in these last days
 • Throughout history, there have been SHIELDS OF PROTECTION over individuals and groups who have stood on Psalm 91!
 • Troops protected
 • Individual protected
 • Psalm 91:4 – His TRUTH shall be your SHIELD and bulwark (tower of protection!

II. A GOD OF TRUTH – HIS WORD IS TRUE

 • John 17:7 – …Your Word is truth!
 • John 1:14 – The WORD (Jesus) became flesh… full of grace and TRUTH
 • John 18:37-38 – (the truth stands up under scrutiny and examination)
 • John 14:6 – … I am … the TRUTH
 • John 8:31-32 – If you abide in me, and my Words abide in you…You shall know the TRUTH, and the TRUTH shall make you free.
 • Deuteronomy 32:4 – … a God of truth /Palm 31:5
 • Zechariah 8:19 – … Love TRUTH
 • Isaiah 65:16 – We are blessed in the God of Truth
 • I Timothy 3:15 – …church the pillar and ground of TRUTH
 • (again) – Psalm 91:4 – His TRUTH shall be your SHIELD
 • Revelation 21:5 – “…these words are TRUE and FAITHFUL” (Jesus)
 • Psalm 25:5 – Lead me in your TRUTH and teach me…

III. LISTENING TO OUR FAITHFUL AND TRUE GUIDE!

 • “Listen to the Voice” (Control Tower to pilot analogy) FB link (8 min)
  • Recap / Highlights … (Listen to the voice)
  • Romans 12:1-2 – (Be a living sacrifice – with a renewing of our mind..)
  • The cross is the way home, and way to safety
  • In the midst of the bumpy, rough ride – hang in there – Jesus can help you land safe and sound!
  • Stay with Jesus! He will take you through safely!
  • One day we will see Jesus – “The voice”
 • God’s Voice – developing an ear to hear His voice
 • Psalm 91:15 – He shall call upon Me, and I will answer him – I will be with him in trouble;

IV. STORMY SEAS

 • Luke 8:22-25 – (stormy weather – A word from Jesus brings calmness)
 • Speak to the storms – Speak God’s promises!
 • Psalm 91 – Provision to help prevent calamities
 • Protection from a tornado
 • A covering – Psalm 91:4
  • Proverbs 10:12 – love covers all sins
 • A shield of protection – THE TRUTH! Psalm 91:4

V. GOD’S WORD IS THE TRUTH

 • (again) John 17:17 – “Your Word is TRUTH”
 • John 8:11,15 – (Parable of the Sower) – The seed is the WORD OF GOD. Hear the Word and keep it and bear fruit
 • Luke 8:21 – family of God – those who hear the Word of God and do it.
 • Mustard seed faith! – Luke 13:18-19
 • Faith in God’s Word (True Promises) is our protection!
 • Promises in the Word – like SEED!

VI. ANGELIC PROTECTION – God’s angels are watching over you and me.

 • Psalm 91:11-12 – He shall give His angels charge over you to keep you in all your ways…
 • Hebrews 1:14 – (angels are ministering spirits to the heirs of salvation)
 • Woman in trailer protected from a tornado
 • Patons protected by angels

VII. GOD ANSWERS OUR CALL

 • Jeremiah 33:3 – Call unto me and I will answer you!
 • 911
 • Psalm 91:15 – He shall call upon me and I will answer him; I will be with him in trouble…
 • I John 5:14-15 – … if He hears us… we know that we have the petitions that we have asked of Him

VIII. PROTECTIVE WEAPONS AND ARMOR

 • Ephesians 6:10-18
 • ABOVE ALL TAKING THE SHIELD OF FAITH…

IX. CONCLUSION

 • In these last days, the Lord has provided a COVENANT OF PROTECTION! It is found in HIS PRECIOUS PROMISES!
 • His TRUTH is our SHIELD…!
 • As believers – we have a special place of protection that God has provided for us! It is found in Jesus & His Word (TRUTH).

1 Pedro 1:1-5 – Mula kay Pedro, isang apostol ni Jesu-Cristo—

Sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, at Bitinia. Kayo’y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mula’t mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo, upang maging masunurin kay Jesu-Cristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang-loob at kapayapaan. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo’y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesu-Cristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buháy na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan, at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon.

Leave a Comment